Myyntiasiantuntijan työ – mitä myyntityö sisältää?

18.7.2022

Myyntiasiantuntijan työ vaikuttaa ilmiselvältä ja itsestään selittyvältä, mutta sen sisältö on paljon laajempi kuin ensi kuulemalta arvelisi. Itse myynti on vain osa suurempaa kokonaisuutta.

Wesentralla myyntiasiantuntijan työ on monipuolista asiakkaiden sekä tuotteiden ja palveluiden symbioottista kokonaisuutta. Myyntiasiantuntijan tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia asiakkaista ja heidän tarpeistaan varmistaen sujuvan yhteistyön jatkumisen. Myyntiä Wesentralla hoitavat Markku ja Heidi.

Myynti on meidän tehtävämme, mutta päivittäisiin toimintoihin sisältyy myös paljon muutakin. Seuraavaksi tutustutaan myyntiasiantuntijan päivittäisiin työtehtäviin.

Tietouden kasvattamista myyntipalaverien myötä

Myyntiasiantuntijan päivä koostuu muun muassa myyntipalavereista, joissa keskustellaan asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja esitellään heille Wesentran tarjoamia palveluita. Näiden tehtävänä on tutustuttaa asiakkaita Wesentran palvelutarjoomaan. Myyntipalavereita on niin uusien asiakkaiden kuin jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Myyntipalavereissa kasvatetaan asiakkaiden tietoutta Wesentrasta ja sen tarjoamista palveluista. Nämä palaverit ovat tärkeitä mahdollisuuksia kertoa asiakkaille Wesentran palvelutarjoomasta ja toimintatavoista.

Myyntiasiantuntija valmistelee aineiston palaveria varten ja valmistautuu esittelemään palveluita esimerkiksi demojen kautta. Mikäli myyntipalaverissa halutaan mennä syvemmälle palvelun tekniseen toteuttamiseen, tulee avuksi tekninen asiantuntija.

Yhteistyöpalaverissa keskitytään asiakkaiden tarpeisiin

Myyntiasiantuntija ylläpitää yhteyttä asiakkaiden kanssa yhteistyöpalaverien muodossa. Palavereissa käsitellään asiakkaan Wesentralta tilaamien tuotteiden ja palvelujen tilannetta sekä pohditaan mahdollisia kehittämiskohteita. Nämä palaverit ovat tärkeitä keskustelukanavia asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja palvelujen kehittämiseen.

Yhteistyöpalavereissa asiakkaat pääsevät kertomaan kokemuksistaan Wesentran palvelujen ja tuotteiden osalta. Nämä palaverit antavat hyvät mahdollisuudet kysyä askarruttavia kysymyksiä ja tuoda esiin mahdollisia haasteita. Wesentran tiimi pyrkii yhteistyössä asiakkaan ja päämiehen kanssa ratkaisemaan havaitut haasteet ja kehittämään yhteistyötä tätä kautta entistäkin paremmaksi.

Päämiespalaverien kautta ongelmanratkaisuun

Päämiesten kanssa pidettävät palaverit kuuluvat myös myyntiasiantuntijan vastuualueisiin. Palaverissa käydään läpi ajankohtaisia aiheita, keskustellaan muutoksista tuotteisiin ja palveluihin, annetaan palautetta puolin ja toisin sekä katsotaan tulevaan.

Näissä palavereissa välitetään myös asiakkailta saatua palautetta eteenpäin päämiehille. Yhteistyön kautta pyritään ratkaisemaan haasteita, kehittämään ratkaisuja asiakaspalautteen myötä ja kehittämään Wesentran sisäistä ammattitaitoa entisestään.

Toimituksien avulla tuttavuutta asiakkaiden kanssa

Wesentralle tulevat varmennetilaukset vastaanotetaan usein sähköpostitse myynnin sähköpostiosoitteeseen. Wesentran asiantuntija toimittaa tuotteen asiakkaan portaaliin ja kirjaa sen toiminnanohjausjärjestelmään, jonka kautta tuote lähtee laskutukseen.

Wesentralla varmennetoimitukset tehdään pikaisella aikataululla ja päivien, saatikka viikkojen, odotusaikoja ei ole. Tuotteet toimitetaan asiakkaan portaaliin mahdollisesti jopa minuuteissa, vähintäänkin tunneissa. Toiminnan tehokkuus ja saavutettavuus ovatkin yksi Wesentran suurista ylpeyden aiheista.

Tarjoukset ja myyntimateriaalit osana myyntityötä

Myyntiasiantuntijan päivään sisältyy myös tarjouksien tekemistä asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Tarjouksen luominen alkaa asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön ymmärtämisellä. Tarjouksen täydentämiseksi ja myyntipalavereiden tueksi luodaan myös myyntimateriaaleja. Myyntimateriaalit sisältävät muun muassa erilaisia esitteitä palveluista sekä palvelukuvauksia.

Myynnin sisältämät materiaalit toimivat hyvänä työkaluna myös asiakkaan omien toimintojen tukena. Myyntimateriaalien toteutus tehdään yhteistyössä markkinoinnin kanssa ja niiden päivitykset tehdään säännöllisesti.

Näkyvyyttä myyntikampanjoiden avulla

Myyntiasiantuntija toteuttaa myyntikampanjoita, joissa kerrotaan Wesentran tarjoamista tuotteista tai palveluista. Nämä kampanjat toteutetaan kausittain ja niiden avulla pyritään jakamaan tietoa uusista ratkaisuista. Niiden kautta tavoitetaan uusia, potentiaalisia asiakkaita ja kasvatetaan Wesentran näkyvyyttä markkinoilla. Arvostamme asiakkaidemme aikaa, joten myös myyntikampanjoissa huomioimme sen, ettemme viesti turhilla asioilla, ainoastaan sellaisilla, joiden koemme olevan asiakkaille ajankohtaisia.

Myyntikampanjat ovat tärkeitä tilaisuuksia tavoittaa uusia asiakkaita ja kasvattaa Wesentran tunnettuutta. Kampanjan kautta päästään keskusteluyhteyteen asiakkaiden kanssa ja, kuten Markku ja Heidi kertovat: ”Myyntityössä parasta ovat asiakkaat.”

Lue lisää